T. 16, S. 1 (2018)

Mục lục

Bài viết

BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAINING DIOXINS BY USING BACTERIA IN CRUDE OIL Tóm tắt PDF
Fujita Toyohisa, Dodbiba Gjergj, Shibayama Atsushi, Vo Dinh Long 3
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF XANTHOMONAS AXONOPODIS CAUSING CANKER DISEASE OF LIME TREE AND EVALUATION OF ABILITY OF EXTRACTION FROM STEM OF EUPHORBIA TIRUCALLI AGAINST X. AXONOPODIS Tóm tắt PDF
Nguyen Thi My Le, Tran Thi Le Minh, Vo Thi Thu Oanh 11
RECONSIDERATION OF ONTOGENETIC CHANGES OF THE MAXILLULA IN THE SPECIES OF GENUS LOXOCONCHA SARS, 1866 (CRUSTACEA, OSTRACODA, PODOCOPIDA) Tóm tắt PDF
Le Doan Dung, Nguyen Thi Phuong 21
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH MỘT SỐ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG DỰA VÀO ĐÁP ỨNG CỦA ĐỘNG VẬT VI GIÁP XÁC Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Xuân Hoàn 30
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) IN VITRO DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED Tóm tắt PDF
Trần Trọng Tuấn, Trần Thị Mỹ Trâm, Trịnh Thị Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng 38
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tóm tắt PDF
Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam 49
THỬ NGHIỆM NƯỚC CHANH DÂY ĐỘ CỒN THẤP BỔ SUNG PROBIOTIC TỪ VI KHUẨN Lactobacillus plantarum LY-78 Tóm tắt PDF
Huỳnh Phan Phương Trang 56
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LIPASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÀU LIPID Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Trần Thị Mỹ Thảo, Lý Thị Diễm Trang, Lê Thị Mỹ Trinh 67
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME PECTINASE TỪ Aspergillus niger TRÊN NGUỒN CƠ CHẤT VỎ CAM Tóm tắt PDF
Huỳnh Phan Phương Trang, Đỗ Thị Hiền 79
ĐIỀU CHẾ HẠT LIÊN HỢP NANOSILICA-CURCUMIN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ, VẾT BỎNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Trâm Anh, Ngô Thị Như Sương, Lê Hồng Nguyên, Lại Đình Biên, Nguyễn Thị Liên Thương 88
TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG COPOLYMER GHÉP CARBOXYMETHYL CELLULOSE-POLYACRYLONITRILE TỪ CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) Tóm tắt PDF
Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Văn Phúc, Tán Văn Hậu 97
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU Tóm tắt PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Phương Trang, Lê Thị Mén, Nguyễn Lê Trà My, Trần Thị Thanh Ngọc 106
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH, THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thục 117
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH VÀ TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hà 126
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NĂNG LỰC MARKETING, HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Ít, Hoàng Thị Chỉnh, Trần Anh Minh 140